TaxOffice
- Λογιστικά
- Οργάνωση
- Ελεγχοι
- Κοστολόγηση
- Φοροτεχνικά
- Επίβλεψη Επιχ/σεων
- Μετασχημ. Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες υποστήριξης λογιστικών γραφείων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε Λογιστές που η βούλησή τους είναι να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν το δικό τους λογιστικό γραφείο καθώς και σε ιδιοκτήτες λογιστικών γραφείων, οι οποίοι δεν διαθέτουν την εμπειρία ή θα ήθελαν μία δεύτερη γνώμη και υποστήριξη εμπεριστατωμένη στην παροχή υπηρεσιών στο πελατολόγιό

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε, σε Λογιστικά γραφεία είναι οι εξής:

1) Απάντηση ερωτημάτων και επεξήγηση πραγματικών δεδομένων για συμπλήρωση συνόλου δηλώσεων επιχειρήσεων ανεξαρτήτου νομικής μορφής και κατηγορίας λογιστικών βιβλίων, καθώς και ιδιωτών. Π.χ.: Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α., Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α., Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων ή Αποκτήσεων, IntrastatΆφιξης ή Αποστολής, Προσωρινή Δήλωση, Οριστική Δήλωση, Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών, Δήλωση Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου, Κατάσταση Συμφωνητικών, Δήλωση Φόρου Μερισμάτων, Δήλωση Φόρου Εισοδήματος κλπ.

2) Απάντηση ερωτημάτων σε θέματα λογιστικών εγγραφών απογραφικών και διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων.

3) Καθοδήγηση και παροχή πληροφοριών για την αποπεράτωση εργασιών έναρξης, διακοπής, μεταβολής κλπ εργασιών, οι οποίες απαιτούν λογιστικές γνώσεις.

4) Παροχή πληροφοριών, καθοδήγησης για ολοκλήρωση εργασιών μέσω διαδικτύου, σε Taxis, ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ κλπ.

5) Απάντηση ερωτημάτων και επεξήγηση πραγματικών δεδομένων για εργατικά θέματα, σε όλο τον κύκλο της μισθοδοσίας.           

    Συγκεκριμένα:

            Κάρτα πρόσληψης, οικειοθελή αποχώρηση, απόλυση εργαζομένου καθώς και το σύνολο λοιπών εργασιών σε ΟΑΕΔ.

            Συμπλήρωση για κάθε εργαζόμενο της «Γνωστοποίησης ορών σύμβασης εργασίας». 

            Ένταξη μισθού σε συλλογική σύμβαση, κατάθεση ¨Κατάστασης Προσωπικού και Ωρών Εργασίας¨, καθώς και το σύνολο λοιπών εργασιών σε ΙΚΑ. Υπολογισμό, απόδοση εισφορών σε κύριο ταμείο ασφάλισης (ΙΚΑ) ή και επικουρικού ταμείου (ΤΕΑΥΕΚ, κλπ) σε περίπτωση ένταξης.

             Υπόδειξη για συμπλήρωση «βιβλίου αδειών», σε περίπτωση λήψης κανονικής αδείας από εργαζόμενο.

             Κατάθεση λοιπών εντύπων – δηλώσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που αφορούν την μισθοδοσία της επιχείρησης (Προσωρινή Δήλωση, Οριστική Δήλωση, Βεβαίωση Αποδοχών, κλπ).

6) Δυνατότητα καθημερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας σας μαζί μας για θέματα που εμπίπτουν της αρμοδιότητάς μας, σε όλες τις εργάσιμες ημέρες για 12 μήνες τον χρόνο.

7) Σε περίπτωση που από μέρους σας κριθεί αναγκαίο, επίσκεψη στο χώρο σας έμπειρου συνεργάτη μας για συζήτηση ή για την επίλυση του όποιου σχετικού με την δραστηριότητά μας θέμα προκύψει και δεν είναι εφικτή η αντιμετώπισή του από απόσταση. Αντίστοιχα δυνατότητα επίσκεψης και αντιμετώπισης του θέματος στο χώρο σας.

8) Μόνιμη ενημέρωσή σας για νέους νόμους ΦΕΚ, καθώς και κατάθεση προτάσεων και συμβουλών μας μέσω Newsletter.

Για την επίλυση των ερωτημάτων, καθώς και την παροχή των υπολοίπων υπηρεσιών, δεν απαιτείται από μέρους μας, η κοινοποίηση στοιχείων (Επωνυμία κλπ) επιχείρησης – πελάτη του Λογιστικού Γραφείου.

Από την έναρξη της συνεργασίας μας και καθ’ όλη την διάρκεια αυτής, φέρουμε την υποχρέωση διατήρησης μυστικότητας, σε σχέση με τα δεδομένα της επιχείρησης που λαμβάνουμε γνώση. Που σημαίνει ότι δεν είναι επιτρεπτή η οποιαδήποτε ανακοίνωση ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών, που αφορούν την παροχή των  υπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση του πελάτη, εκτός των περιπτώσεων που βάσει του νόμου, είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε σχετικά (έλεγχος ΣΔΟΕ, κλπ).

Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα όντας μελλοντικά προκύψουν οι προϋποθέσεις να επεκταθεί η συνεργασίας μας και στον τομέα της δικαιόχρησης (franchise).