TaxOffice
- Λογιστικά
- Οργάνωση
- Ελεγχοι
- Κοστολόγηση
- Φοροτεχνικά
- Επίβλεψη Επιχ/σεων
- Μετασχημ. Επιχειρήσεων

Επιπτώσεις λόγω διαφορών στη διασταύρωση - κυρώσεις 

ΜΤΦ
2015
ǼΠΙΠΣΩ΢ǼΙ΢ΟΓΩ
ǻΙΑΦΟΡΩΝ
΢ΣΗΝ
ǻΙΑ΢ΣΑΤΡΩ΢Η
ΚΤΡΩ΢ǼΙ΢
ȉȠ
IJİȜȚțȩ
ıIJȐįȚȠ
ıIJȘ
įȚαįȚțαıȓα
υπȠȕȠȜȒȢ
IJȦȞ
țαIJαıIJȐıİȦȞ
ıυȞαȜȜαȖȫȞ
İȓȞαȚ
αυIJȩ
IJȘȢ
ıυȝφȦȞȓαȢ
ȝİIJαȟȪ
IJȦȞ
ıυȞαȜȜαııȩȝİȞȦȞ
,
Ș
ȠπȠȓα
πȜȑȠȞ
πȡαȖȝαIJȠπȠȚİȓIJαȚ
ȘȜİț
IJȡȠȞȚțȐ
.
ΚαIJȐ
IJȘ
įȚȐȡțİȚα
Ȓ
ȝİIJȐ
IJȘȞ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ
IJȘȢ
įȚαįȚțαıȓαȢ
υπȠȕȠȜȒȢ
,
ȠȚ
υπȩ
ȤȡİȠȚ
șα
πȡȑπİȚ
Ȟα
İȜȑȖȟȠυȞ
țαIJȐ
πȩıȠ
IJα
πȠıȐ
αȞȐ
ΑΦΜ
πȠυ
ȑȤȠυȞ
υπȠȕȐȜȜİȚ
ıυȝ
φȦȞȠȪȞ
ȝİ
αυIJȐ
πȠυ
ȑȤİȚ
įȘȜȫıİȚ
Ƞ
αȞIJȚıυȝȕαȜȜȩȝİȞȠȢ
.
ΓȚα
IJȠ
ıțȠπȩ
αυIJȩ
ȠȚ
αıυȝ
φȦȞȓİȢ
Ȓ
απȠțȜȓıİȚȢ
șα
αȞαȡIJȫȞIJαȚ
ıIJȘȞ
țαȡIJȑȜα
IJȠυ
φȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠυ
ȫıIJİ
Ȟα
İȞIJȠ
πȓȗȠȞIJαȚ
απȩ
αυIJȩȞ
țαȚ
Ȟα
πȡȠȕαȓȞİȚ
ıIJȚȢ
απαȡαȓIJȘIJİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ
țαȚ
įȚȠȡșȫıİȚȢ
.
ǼȞ
ıυȞİȤİȓα
αȞȐȜȠȖα
ȝİ
IJȠ
ȪȥȠȢ
IJȦȞ
απȠțȜȓıİȦȞ
πȠυ
IJυȤȩȞ
İȞIJȠπȓȗȠȞIJαȚ
,
įȚαțȡȓ
ȞȠυȝİ
įȪȠ
πİȡȚπIJȫıİȚȢ
:
1.
Η
ıυȞȠȜȚțȒ
αȟȓα
IJȦȞ
απȠțȜȓıİȦȞ
αȞȐ
αȞIJȚıυȝȕαȜȜȩȝİȞȠ
Ȟα
ȝȘȞ
υπİȡȕαȓȞİ
Ț
IJα
100
İυȡȫ
.
ȈIJȘȞ
πİȡȓπIJȦıȘ
αυIJȒ
įİȞ
απαȚIJİȓIJαȚ
πȜȑȠȞ
įȚȩȡșȦıȘ
.
2.
ΓȚα
ȝİȖαȜȪIJİȡȠ
πȠıȩ
απȠțȜȓıİȦȞ
,
șα
πȡȑπİȚ
Ȟα
İȜȑȖȤİIJαȚ
Ș
įȚαφȠȡȐ
țαȚ
Ȟα
ȖȓȞȠȞIJαȚ
ȠȚ
απαȡαȓIJȘIJİȢ
įȚȠȡșȫıİȚȢ
απȩ
IJȠȞ
ıυȞαȜȜαııȩȝİȞȠ
πȠυ
ȑȤİȚ
țȐȞİȚ
IJ
Ƞ
«
ȜȐșȠȢ
»
,
ȫıIJİ
Ȟα
İπȑȜșİȚ
ıυȝφȦȞȓα
ıIJα
πȠıȐ
.
ǻİįȠȝȑȞȠυ
ȩIJȚ
Ș
πȚșαȞȩIJȘIJα
ȜȐșȠυȢ
İȞIJȠπȓȗİIJαȚ
ıIJȘȞ
πȜİυȡȐ
IJȠυ
αȖȠȡαıIJȒ
țαȚ
ȝπȠȡİȓ
Ȟα
ȠφİȓȜİIJαȚ
ıİ
țα
șυıIJİȡȘȝȑȞȘ
ȜȒȥȘ
IJȠυ
παȡαıIJαIJȚțȠȪ
,
ıİ
απȫȜİȚȐ
IJȠυ
țȜπ
.
Ș
țαIJȐıIJαıȘ
ıυȞ
αȜȜαȖȫȞ
IJȦȞ
πȡȠȝȘșİυIJȫȞ
șα
ȝπȠȡİȓ
Ȟα
įȚȠȡșȦșİȓ
ȝİ
IJȘȞ
υπȠȕȠȜȒ
IJȡȠπȠπȠȚ
ȘIJȚțȒȢ
įȒȜȦıȘȢ
πȠυ
İȚįȚțȐ
ȖȚα
IJȚȢ
țαIJαıIJȐıİȚȢ
IJȠυ
2015
șα
πȡȑπİȚ
Ȟα
υπȠȕȜȘ
șİȓ
ȑȦȢ
IJȘȞ
30/11/2016.
ΌıȠȞ
αφȠȡȐ
IJȠ
șȑȝα
IJȦȞ
țυȡȫıİȦȞ
ıİ
πİȡȓπIJȦıȘ
İțπȡȩșİıȝȘȢ
υπȠȕȠȜȒȢ
IJȘȢ
α
ȡȤȚțȒȢ
Ȓ
IJȡȠπȠπȠȚȘIJȚțȒȢ
įȒȜȦıȘȢ
,
παȡȩȜȠ
πȠυ
șα
ȤȡİȚαıIJİȓ
Ȟα
αȞαȝȑȞȠυȝİ
țαȚ
IJȘȞ
ȐπȠȥȘ
IJȘȢ
įȚȠȓțȘıȘȢ
,
șİȦȡȠȪȝİ
ȩIJȚ
υφȓıIJαIJαȚ
įȚαįȚțαıIJȚțȒ
παȡȐȕαıȘ
IJȘȢ
πİȡ
.
α
IJȘȢ
παȡ
.1
IJȠυ
ȐȡșȡȠυ
54
IJȠυ
Κ
.
Φ
.
ǻ
.
įȘȜαįȒ
ȝȘ
υπȠȕȠȜȒ
,
İțπȡȩșİıȝȘ
υπȠ
ȕȠȜȒ
Ȓ
υπȠȕȠȜȒ
İȜȜȚπȠȪȢ
įȒȜȦıȘȢ
πȜȘȡȠφȠȡȚαțȠȪ
ȤαȡαțIJȒȡα
.
ΣIJȘȞ
πİȡȓπIJȦıȘ
αυIJȒ
IJȠ
πȡȩıIJȚȝȠ
αȞȑȡȤİIJαȚ
ıIJȠ
πȠıȩ
IJȦȞ
100
İυȡȫ
αȞİȟαȡIJȒIJȦȢ
țαIJȘȖȠȡȓαȢ
ȕȚ
ȕȜȓȦȞ
.
ǼπȚıȘȝαȓȞİIJαȚ
ȩIJȚ
ȠȚ
IJυȤȩȞ
απȠțȜȓıİȚȢ
πȠυ
șα
παȡαȝİȓȞȠυȞ
țαȚ
ȝİIJȐ
IJȠ
πȑȡαȢ
IJȘȢ
πİȡ
ȚȩįȠυ
υπȠȕȠȜȒȢ
IJȦȞ
IJȡȠπȠπȠȚȘIJȚțȫȞ
įȘȜȫıİȦȞ
,
įİȞ
ıυȞȚıIJȠȪȞ
απȩ
ȝȩȞİȢ
IJȠυȢ
παȡȐ
ȕαıȘ
Ș
ȠπȠȓα
ȝπȠȡİȓ
Ȟα
İπȚıȪȡİȚ
țαIJȐ
IJȡȩπȠ
«
αυIJȩȝαIJȠ
»
IJȘȞ
υπȠȕȠȜȒ
πȡȠıIJȓȝȠυ
.
Ω
ıIJȩıȠ
απȠIJİȜȠȪȞ
ȝȓα
ȑȞįİȚȟȘ
Ș
ȠπȠȓα
ıİ
ıυȞįυαıȝȩ
ȝİ
ȐȜȜα
ıIJȠȚȤİȓα
țαȚ
įİįȠȝȑȞα
,
πȠυ
IJυȤȩȞ
ȑȤȠυȞ
ıυȜȜİȤșİȓ
ȖȚα
țȐπȠȚȠȞ
υπȩȤȡİȠ
ȝπȠȡİȓ
Ȟα
ȠįȘȖȒıİȚ
ıİ
φȠȡȠȜȠȖȚțȩ
ȑ
ȜİȖȤȠ
ȖȚα
IJȠȞ
İȞIJȠπȚıȝȩ
IJυȤȩȞ
παȡαȕȐıİȦȞ
IJȘȢ
φȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ
ȞȠȝȠșİıȓαȢ
,
İφȩıȠȞ
ȠȚ
απȠțȜȓıİȚȢ
αυIJȑȢ
İȓȞαȚ
υȥȘȜȑȢ
ΜΤΦ
2015
ǼΠΙΠΣΩ΢ǼΙ΢
ΛΟΓΩ
ǻΙΑΦΟΡΩΝ
΢ΣΗΝ
ǻΙΑ΢ΣΑΤΡΩ΢Η
ΚΤΡΩ΢ǼΙ΢
ȉȠ
IJİȜȚțȩ
ıIJȐįȚȠ
ıIJȘ
įȚαįȚțαıȓα
υπȠȕȠȜȒȢ
IJȦȞ
țαIJαıIJȐıİȦȞ
ıυȞαȜȜαȖȫȞ
İȓȞαȚ
αυIJȩ
IJȘȢ
ıυȝφȦȞȓαȢ
ȝİIJαȟȪ
IJȦȞ
ıυȞαȜȜαııȩȝİȞȦȞ
,
Ș
ȠπȠȓα
πȜȑȠȞ
πȡαȖȝαIJȠπȠȚİȓIJαȚ
ȘȜİț
IJȡȠȞȚțȐ
.
ΚαIJȐ
IJȘ
įȚȐȡțİȚα
Ȓ
ȝİIJȐ
IJȘȞ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ
IJȘȢ
įȚαįȚțαıȓαȢ
υπȠȕȠȜȒȢ
,
ȠȚ
υπȩ
ȤȡİȠȚ
șα
πȡȑπİȚ
Ȟα
İȜȑȖȟȠυȞ
țαIJȐ
πȩıȠ
IJα
πȠıȐ
αȞȐ
ΑΦΜ
πȠυ
ȑȤȠυȞ
υπȠȕȐȜȜİȚ
ıυȝ
φȦȞȠȪȞ
ȝİ
αυIJȐ
πȠυ
ȑȤİȚ
įȘȜȫıİȚ
Ƞ
αȞIJȚıυȝȕαȜȜȩȝİȞȠȢ
.
ΓȚα
IJȠ
ıțȠπȩ
αυIJȩ
ȠȚ
αıυȝ
φȦȞȓİȢ
Ȓ
απȠțȜȓıİȚȢ
șα
αȞαȡIJȫȞIJαȚ
ıIJȘȞ
țαȡIJȑȜα
IJȠυ
φȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠυ
ȫıIJİ
Ȟα
İȞIJȠ
πȓȗȠȞIJαȚ
απȩ
αυIJȩȞ
țαȚ
Ȟα
πȡȠȕαȓȞİȚ
ıIJȚȢ
απαȡαȓIJȘIJİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ
țαȚ
įȚȠȡșȫıİȚȢ
.
ǼȞ
ıυȞİȤİȓα
αȞȐȜȠȖα
ȝİ
IJȠ
ȪȥȠȢ
IJȦȞ
απȠțȜȓıİȦȞ
πȠυ
IJυȤȩȞ
İȞIJȠπȓȗȠȞIJαȚ
,
įȚαțȡȓ
ȞȠυȝİ
įȪȠ
πİȡȚπIJȫıİȚȢ
:
1.
Η
ıυȞȠȜȚțȒ
αȟȓα
IJȦȞ
απȠțȜȓıİȦȞ
αȞȐ
αȞIJȚıυȝȕαȜȜȩȝİȞȠ
Ȟα
ȝȘȞ
υπİȡȕαȓȞİ
Ț
IJα
100
İυȡȫ
.
ȈIJȘȞ
πİȡȓπIJȦıȘ
αυIJȒ
įİȞ
απαȚIJİȓIJαȚ
πȜȑȠȞ
įȚȩȡșȦıȘ
.
2.
ΓȚα
ȝİȖαȜȪIJİȡȠ
πȠıȩ
απȠțȜȓıİȦȞ
,
șα
πȡȑπİȚ
Ȟα
İȜȑȖȤİIJαȚ
Ș
įȚαφȠȡȐ
țαȚ
Ȟα
ȖȓȞȠȞIJαȚ
ȠȚ
απαȡαȓIJȘIJİȢ
įȚȠȡșȫıİȚȢ
απȩ
IJȠȞ
ıυȞαȜȜαııȩȝİȞȠ
πȠυ
ȑȤİȚ
țȐȞİȚ
IJ
Ƞ
«
ȜȐșȠȢ
»
,
ȫıIJİ
Ȟα
İπȑȜșİȚ
ıυȝφȦȞȓα
ıIJα
πȠıȐ
.
ǻİįȠȝȑȞȠυ
ȩIJȚ
Ș
πȚșαȞȩIJȘIJα
ȜȐșȠυȢ
İȞIJȠπȓȗİIJαȚ
ıIJȘȞ
πȜİυȡȐ
IJȠυ
αȖȠȡαıIJȒ
țαȚ
ȝπȠȡİȓ
Ȟα
ȠφİȓȜİIJαȚ
ıİ
țα
șυıIJİȡȘȝȑȞȘ
ȜȒȥȘ
IJȠυ
παȡαıIJαIJȚțȠȪ
,
ıİ
απȫȜİȚȐ
IJȠυ
țȜπ
.
Ș
țαIJȐıIJαıȘ
ıυȞ
αȜȜαȖȫȞ
IJȦȞ
πȡȠȝȘșİυIJȫȞ
șα
ȝπȠȡİȓ
Ȟα
įȚȠȡșȦșİȓ
ȝİ
IJȘȞ
υπȠȕȠȜȒ
IJȡȠπȠπȠȚ
ȘIJȚțȒȢ
įȒȜȦıȘȢ
πȠυ
İȚįȚțȐ
ȖȚα
IJȚȢ
țαIJαıIJȐıİȚȢ
IJȠυ
2015
șα
πȡȑπİȚ
Ȟα
υπȠȕȜȘ
șİȓ
ȑȦȢ
IJȘȞ
30/11/2016.
ΌıȠȞ
αφȠȡȐ
IJȠ
șȑȝα
IJȦȞ
țυȡȫıİȦȞ
ıİ
πİȡȓπIJȦıȘ
İțπȡȩșİıȝȘȢ
υπȠȕȠȜȒȢ
IJȘȢ
α
ȡȤȚțȒȢ
Ȓ
IJȡȠπȠπȠȚȘIJȚțȒȢ
įȒȜȦıȘȢ
,
παȡȩȜȠ
πȠυ
șα
ȤȡİȚαıIJİȓ
Ȟα
αȞαȝȑȞȠυȝİ
țαȚ
IJȘȞ
ȐπȠȥȘ
IJȘȢ
įȚȠȓțȘıȘȢ
,
șİȦȡȠȪȝİ
ȩIJȚ
υφȓıIJαIJαȚ
įȚαįȚțαıIJȚțȒ
παȡȐȕαıȘ
IJȘȢ
πİȡ
.
α
IJȘȢ
παȡ
.1
IJȠυ
ȐȡșȡȠυ
54
IJȠυ
Κ
.
Φ
.
ǻ
.
įȘȜαįȒ
ȝȘ
υπȠȕȠȜȒ
,
İțπȡȩșİıȝȘ
υπȠ
ȕȠȜȒ
Ȓ
υπȠȕȠȜȒ
İȜȜȚπȠȪȢ
įȒȜȦıȘȢ
πȜȘȡȠφȠȡȚαțȠȪ
ȤαȡαțIJȒȡα
.
ΣIJȘȞ
πİȡȓπIJȦıȘ
αυIJȒ
IJȠ
πȡȩıIJȚȝȠ
αȞȑȡȤİIJαȚ
ıIJȠ
πȠıȩ
IJȦȞ
100
İυȡȫ
αȞİȟαȡIJȒIJȦȢ
țαIJȘȖȠȡȓαȢ
ȕȚ
ȕȜȓȦȞ
.
ǼπȚıȘȝαȓȞİIJαȚ
ȩIJȚ
ȠȚ
IJυȤȩȞ
απȠțȜȓıİȚȢ
πȠυ
șα
παȡαȝİȓȞȠυȞ
țαȚ
ȝİIJȐ
IJȠ
πȑȡαȢ
IJȘȢ
πİȡ
ȚȩįȠυ
υπȠȕȠȜȒȢ
IJȦȞ
IJȡȠπȠπȠȚȘIJȚțȫȞ
įȘȜȫıİȦȞ
,
įİȞ
ıυȞȚıIJȠȪȞ
απȩ
ȝȩȞİȢ
IJȠυȢ
παȡȐ
ȕαıȘ
Ș
ȠπȠȓα
ȝπȠȡİȓ
Ȟα
İπȚıȪȡİȚ
țαIJȐ
IJȡȩπȠ
«
αυIJȩȝαIJȠ
»
IJȘȞ
υπȠȕȠȜȒ
πȡȠıIJȓȝȠυ
.
Ω
ıIJȩıȠ
απȠIJİȜȠȪȞ
ȝȓα
ȑȞįİȚȟȘ
Ș
ȠπȠȓα
ıİ
ıυȞįυαıȝȩ
ȝİ
ȐȜȜα
ıIJȠȚȤİȓα
țαȚ
įİįȠȝȑȞα
,
πȠυ
IJυȤȩȞ
ȑȤȠυȞ
ıυȜȜİȤșİȓ
ȖȚα
țȐπȠȚȠȞ
υπȩȤȡİȠ
ȝπȠȡİȓ
Ȟα
ȠįȘȖȒıİȚ
ıİ
φȠȡȠȜȠȖȚțȩ
ȑ
ȜİȖȤȠ
ȖȚα
IJȠȞ
İȞIJȠπȚıȝȩ
IJυȤȩȞ
παȡαȕȐıİȦȞ
IJȘȢ
φȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ
ȞȠȝȠșİıȓαȢ
,
İφȩıȠȞ
ȠȚ
απȠțȜȓıİȚȢ
αυIJȑȢ
İȓȞαȚ
υȥȘȜȑȢ
ΜΤΦ
2015
ǼΠΙΠΣΩ΢ǼΙ΢
ΛΟΓΩ
ǻΙΑΦΟΡΩΝ
΢ΣΗΝ
ǻΙΑ΢ΣΑΤΡΩ΢Η
ΚΤΡΩ΢ǼΙ΢
ȉȠ
IJİȜȚțȩ
ıIJȐįȚȠ
ıIJȘ
įȚαįȚțαıȓα
υπȠȕȠȜȒȢ
IJȦȞ
țαIJαıIJȐıİȦȞ
ıυȞαȜȜαȖȫȞ
İȓȞαȚ
αυIJȩ
IJȘȢ
ıυȝφȦȞȓαȢ
ȝİIJαȟȪ
IJȦȞ
ıυȞαȜȜαııȩȝİȞȦȞ
,
Ș
ȠπȠȓα
πȜȑȠȞ
πȡαȖȝαIJȠπȠȚİȓIJαȚ
ȘȜİț
IJȡȠȞȚțȐ
.
ΚαIJȐ
IJȘ
įȚȐȡțİȚα
Ȓ
ȝİIJȐ
IJȘȞ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ
IJȘȢ
įȚαįȚțαıȓαȢ
υπȠȕȠȜȒȢ
,
ȠȚ
υπȩ
ȤȡİȠȚ
șα
πȡȑπİȚ
Ȟα
İȜȑȖȟȠυȞ
țαIJȐ
πȩıȠ
IJα
πȠıȐ
αȞȐ
ΑΦΜ
πȠυ
ȑȤȠυȞ
υπȠȕȐȜȜİȚ
ıυȝ
φȦȞȠȪȞ
ȝİ
αυIJȐ
πȠυ
ȑȤİȚ
įȘȜȫıİȚ
Ƞ
αȞIJȚıυȝȕαȜȜȩȝİȞȠȢ
.
ΓȚα
IJȠ
ıțȠπȩ
αυIJȩ
ȠȚ
αıυȝ
φȦȞȓİȢ
Ȓ
απȠțȜȓıİȚȢ
șα
αȞαȡIJȫȞIJαȚ
ıIJȘȞ
țαȡIJȑȜα
IJȠυ
φȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠυ
ȫıIJİ
Ȟα
İȞIJȠ
πȓȗȠȞIJαȚ
απȩ
αυIJȩȞ
țαȚ
Ȟα
πȡȠȕαȓȞİȚ
ıIJȚȢ
απαȡαȓIJȘIJİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ
țαȚ
įȚȠȡșȫıİȚȢ
.
ǼȞ
ıυȞİȤİȓα
αȞȐȜȠȖα
ȝİ
IJȠ
ȪȥȠȢ
IJȦȞ
απȠțȜȓıİȦȞ
πȠυ
IJυȤȩȞ
İȞIJȠπȓȗȠȞIJαȚ
,
įȚαțȡȓ
ȞȠυȝİ
įȪȠ
πİȡȚπIJȫıİȚȢ
:
1.
Η
ıυȞȠȜȚțȒ
αȟȓα
IJȦȞ
απȠțȜȓıİȦȞ
αȞȐ
αȞIJȚıυȝȕαȜȜȩȝİȞȠ
Ȟα
ȝȘȞ
υπİȡȕαȓȞİ
Ț
IJα
100
İυȡȫ
.
ȈIJȘȞ
πİȡȓπIJȦıȘ
αυIJȒ
įİȞ
απαȚIJİȓIJαȚ
πȜȑȠȞ
įȚȩȡșȦıȘ
.
2.
ΓȚα
ȝİȖαȜȪIJİȡȠ
πȠıȩ
απȠțȜȓıİȦȞ
,
șα
πȡȑπİȚ
Ȟα
İȜȑȖȤİIJαȚ
Ș
įȚαφȠȡȐ
țαȚ
Ȟα
ȖȓȞȠȞIJαȚ
ȠȚ
απαȡαȓIJȘIJİȢ
įȚȠȡșȫıİȚȢ
απȩ
IJȠȞ
ıυȞαȜȜαııȩȝİȞȠ
πȠυ
ȑȤİȚ
țȐȞİȚ
IJ
Ƞ
«
ȜȐșȠȢ
»
,
ȫıIJİ
Ȟα
İπȑȜșİȚ
ıυȝφȦȞȓα
ıIJα
πȠıȐ
.
ǻİįȠȝȑȞȠυ
ȩIJȚ
Ș
πȚșαȞȩIJȘIJα
ȜȐșȠυȢ
İȞIJȠπȓȗİIJαȚ
ıIJȘȞ
πȜİυȡȐ
IJȠυ
αȖȠȡαıIJȒ
țαȚ
ȝπȠȡİȓ
Ȟα
ȠφİȓȜİIJαȚ
ıİ
țα
șυıIJİȡȘȝȑȞȘ
ȜȒȥȘ
IJȠυ
παȡαıIJαIJȚțȠȪ
,
ıİ
απȫȜİȚȐ
IJȠυ
țȜπ
.
Ș
țαIJȐıIJαıȘ
ıυȞ
αȜȜαȖȫȞ
IJȦȞ
πȡȠȝȘșİυIJȫȞ
șα
ȝπȠȡİȓ
Ȟα
įȚȠȡșȦșİȓ
ȝİ
IJȘȞ
υπȠȕȠȜȒ
IJȡȠπȠπȠȚ
ȘIJȚțȒȢ
įȒȜȦıȘȢ
πȠυ
İȚįȚțȐ
ȖȚα
IJȚȢ
țαIJαıIJȐıİȚȢ
IJȠυ
2015
șα
πȡȑπİȚ
Ȟα
υπȠȕȜȘ
șİȓ
ȑȦȢ
IJȘȞ
30/11/2016.
ΌıȠȞ
αφȠȡȐ
IJȠ
șȑȝα
IJȦȞ
țυȡȫıİȦȞ
ıİ
πİȡȓπIJȦıȘ
İțπȡȩșİıȝȘȢ
υπȠȕȠȜȒȢ
IJȘȢ
α
ȡȤȚțȒȢ
Ȓ
IJȡȠπȠπȠȚȘIJȚțȒȢ
įȒȜȦıȘȢ
,
παȡȩȜȠ
πȠυ
șα
ȤȡİȚαıIJİȓ
Ȟα
αȞαȝȑȞȠυȝİ
țαȚ
IJȘȞ
ȐπȠȥȘ
IJȘȢ
įȚȠȓțȘıȘȢ
,
șİȦȡȠȪȝİ
ȩIJȚ
υφȓıIJαIJαȚ
įȚαįȚțαıIJȚțȒ
παȡȐȕαıȘ
IJȘȢ
πİȡ
.
α
IJȘȢ
παȡ
.1
IJȠυ
ȐȡșȡȠυ
54
IJȠυ
Κ
.
Φ
.
ǻ
.
įȘȜαįȒ
ȝȘ
υπȠȕȠȜȒ
,
İțπȡȩșİıȝȘ
υπȠ
ȕȠȜȒ
Ȓ
υπȠȕȠȜȒ
İȜȜȚπȠȪȢ
įȒȜȦıȘȢ
πȜȘȡȠφȠȡȚαțȠȪ
ȤαȡαțIJȒȡα
.
ΣIJȘȞ
πİȡȓπIJȦıȘ
αυIJȒ
IJȠ
πȡȩıIJȚȝȠ
αȞȑȡȤİIJαȚ
ıIJȠ
πȠıȩ
IJȦȞ
100
İυȡȫ
αȞİȟαȡIJȒIJȦȢ
țαIJȘȖȠȡȓαȢ
ȕȚ
ȕȜȓȦȞ
.
ǼπȚıȘȝαȓȞİIJαȚ
ȩIJȚ
ȠȚ
IJυȤȩȞ
απȠțȜȓıİȚȢ
πȠυ
șα
παȡαȝİȓȞȠυȞ
țαȚ
ȝİIJȐ
IJȠ
πȑȡαȢ
IJȘȢ
πİȡ
ȚȩįȠυ
υπȠȕȠȜȒȢ
IJȦȞ
IJȡȠπȠπȠȚȘIJȚțȫȞ
įȘȜȫıİȦȞ
,
įİȞ
ıυȞȚıIJȠȪȞ
απȩ
ȝȩȞİȢ
IJȠυȢ
παȡȐ
ȕαıȘ
Ș
ȠπȠȓα
ȝπȠȡİȓ
Ȟα
İπȚıȪȡİȚ
țαIJȐ
IJȡȩπȠ
«
αυIJȩȝαIJȠ
»
IJȘȞ
υπȠȕȠȜȒ
πȡȠıIJȓȝȠυ
.
Ω
ıIJȩıȠ
απȠIJİȜȠȪȞ
ȝȓα
ȑȞįİȚȟȘ
Ș
ȠπȠȓα
ıİ
ıυȞįυαıȝȩ
ȝİ
ȐȜȜα
ıIJȠȚȤİȓα
țαȚ
įİįȠȝȑȞα
,
πȠυ
IJυȤȩȞ
ȑȤȠυȞ
ıυȜȜİȤșİȓ
ȖȚα
țȐπȠȚȠȞ
υπȩȤȡİȠ
ȝπȠȡİȓ
Ȟα
ȠįȘȖȒıİȚ
ıİ
φȠȡȠȜȠȖȚțȩ
ȑ
ȜİȖȤȠ
ȖȚα
IJȠȞ
İȞIJȠπȚıȝȩ
IJυȤȩȞ
παȡαȕȐıİȦȞ
IJȘȢ
φȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ
ȞȠȝȠșİıȓαȢ
,
İφȩıȠȞ
ȠȚ
απȠțȜȓıİȚȢ
αυIJȑȢ
İȓȞαȚ
υȥȘȜȑȢ

Το τελικό στάδιο στη διαδικασία υποβολής των καταστάσεων συναλλαγών είναι αυτό της συμφωνίας μεταξύ των συναλλασσόμενων, η οποία πλέον πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, οι υπόχρεοι θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο τα ποσά ανά ΑΦΜ που έχουν υποβάλλει συμφωνούν με αυτά που έχει δηλώσει ο αντισυμβαλλόμενος. Για το σκοπό αυτό οι ασυμφωνίες ή αποκλίσεις θα αναρτώνται στην καρτέλα του φορολογούμενου ώστε να εντοπίζονται από αυτόν και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και διορθώσεις.

Εν συνεχεία ανάλογα με το ύψος των αποκλίσεων που τυχόν εντοπίζονται, διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

  1.     Η συνολική αξία των αποκλίσεων ανά αντισυμβαλλόμενο να μην υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται πλέον διόρθωση.

  2.     Για μεγαλύτερο ποσό αποκλίσεων, θα πρέπει να ελέγχεται η διαφορά και να γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις από τον συναλλασσόμενο που έχει κάνει το «λάθος», ώστε να επέλθει συμφωνία στα ποσά. Δεδομένου ότι η πιθανότητα λάθους εντοπίζεται στην πλευρά του αγοραστή και μπορεί να οφείλεται σε καθυστερημένη λήψη του παραστατικού, σε απώλειά του κλπ. η κατάσταση συναλλαγών των προμηθευτών θα μπορεί να διορθωθεί με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης που ειδικά για τις καταστάσεις του 2015 θα πρέπει να υποβληθεί έως την 30/11/2016.

Όσον αφορά το θέμα των κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης, παρόλο που θα χρειαστεί να αναμένουμε και την άποψη της διοίκησης, θεωρούμε ότι υφίσταται διαδικαστική παράβαση της περ. α της παρ.1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. δηλαδή μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή ή υποβολή ελλιπούς δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων.

Επισημαίνεται ότι οι τυχόν αποκλίσεις που θα παραμείνουν και μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων, δεν συνιστούν από μόνες τους παράβαση η οποία μπορεί να επισύρει κατά τρόπο «αυτόματο» την υποβολή προστίμου. Ωστόσο αποτελούν μία ένδειξη η οποία σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία και δεδομένα, που τυχόν έχουν συλλεχθεί για κάποιον υπόχρεο μπορεί να οδηγήσει σε φορολογικό έλεγχο για τον εντοπισμό τυχόν παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, εφόσον οι αποκλίσεις αυτές είναι υψηλές